pH moč

Stanovenie pH moču

pH moču je nutné vyšetrovať vždy v čerstvom moči. Presné stanovenie pH možno vykonať pH-metrom.

Fyziologické pH moču je v rozmedzí 5,0-6,5, krajné hodnoty sú 4,5-8,0. Extrémne hodnoty v kyslej alebo zásaditej oblasti budí podozrenie z nedodržania pokynov pri odbere moču.

Vyšetrenie acidifikačnej činnosti obličiek

Základným vyšetrením umožňujúcim posúdiť acidifikačnú činnosť obličiek je vyšetrenie pH vzorky ranného moču. Stanovenie pH je potrebné vykonať ihneď a odporúča sa použiť pH-meter. U zdravého dospelého je pH ranného vzorke nižšie ako 6,0. Pri vyššej hodnote vzniká podozrenie na poruchu acidifikačnej schopnosti, a pokiaľ nie sú kontraindikácie (napr. výrazné obmedzenie funkcie obličiek), je možné vykonať acidifikačný test po záťaži NH4Cl alebo CaCl2 (u pacientov s poruchou funkcie pečene). Pacientovi podáme chlorid amónny (2 mmol na kg telesnej hmotnosti). Za 3 hodiny po požití testovacej látky nasleduje zber moču v 3 jednohodinových intervaloch a ihneď po odbere sa vo vzorkách moču zmeria kyslosť pH-metrom. Pri neporušenej acidifikačnej funkcii obličiek by pH moču malo klesnúť pod hodnotu 5,5.

Acidifikační schopnosť je porušená u pacientov s renálnou tubulárnou acidózou distálneho typu.

V prípade nejednoznačného výsledku acidifikačného testu sa vyšetruje alkalizačná schopnosť obličiek po orálnej alebo intravenóznej záťaži hydrogénuhličitanom sodným.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia