GDPR

Postup na podávanie sťažností

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov,

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré:

  • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
  • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti laboratória

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (predmet sťažnosti).

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Lehota na vybavenie sťažností je 60 pracovných dní, pričom môže byť predĺžená so súhlasom riaditeľa spoločnosti o ďalších 30 pracovných dní. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Podať sťažnosť môžete prostredníctvom e-mailu laboratoria@laboratoria.sk