Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o., IČO: 36247812, sídlom Ovocná 3, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, vedená Okresným súdom Trnava v Obchodnom registri v odd. Sro, 13301/T, (ďalej len „spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.,“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o., vymenovala za svojho zodpovedného RNDr. Viera Melicháčová, e-mailová adresa: melichacova@laboratoria.sk, telefónne číslo: +421 33 7718058

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

Výkonu činností v zmysle zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona č. 576/2004 Z.z.), Zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov , Zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 153/2013 o národnom zdravotníckom systéme a Zákona NR SR č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a ostatných činností v zmysle predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri.

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o., spracúva (1) na účely dožiadania dostupnosti poskytovania služieb a výkonu svojej ostatnej obchodnej činnosti, prostredníctvom, vlastnej internetovej stránky ako aj prostredníctvom partnerských portálov osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska alebo dodania tovaru, a prípadne údaje súvisiace s platbou za službu (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.), (2) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (1) aj údaje o reklamovaných službách – tovaroch a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (3) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (1) aj údaje o škodovej udalosti a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (1) v prípade dožiadania dostupnosti tovaru, objednania a dodania tovaru ako aj ostatných služieb a obchodných činností s tým spojených a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (2) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je (1) v prípade dožiadania dostupnosti tovaru, objednania a dodania tovaru ako aj ostatných služieb a obchodných činností s tým spojených a riešenia poistných udalostí sú nevyhnutné plnenie zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy samotnej a riešenia poistných udalostí a (2) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.,

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Spoločnosť, ktorá zabezpečuje webhosting
 • Prevádzkovateľom poverená alebo zákazníkom vybraná prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje prepravu a transfér osôb, ako ďalší prevádzkovateľ prepravných služieb alebo ich sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti,
 • Mesto Piešťany
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.,

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia Vybavenia dostupnosti služieb alebo tovarov, Zmluvy o dielo, resp. starostlivosti, Kúpnej zmluvy, počas plynutia zákonnej lehoty pri predaji tovaru alebo na poskytované služby a ich jednotlivé doplnkové časti a archivácie účtovných daňových dokladov v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

b. Poskytovanie služieb tovaru mimo ponuky webových stránok „e-shopu“

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.,, spracúva na účely poskytovania služieb dožiadania dostupnosti tovaru, objednania a dodania tovaru ako aj ostatných služieb a obchodných činností s tým spojených mimo ponuky webových stránok e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, bydlisko, a údaje súvisiace s platbou za predaj tovaru a služby (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o dožiadanie dostupnosti služieb, tovaru, objednania a dodania tovaru ako aj ostatných služieb a obchodných činností s tým spojených ktorý nie je v ponuke webu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia Zmluvy o dielo – starostlivosti, Kúpnej zmluvy alebo inej uvedenej zmluvy, počas plynutia zákonnej lehoty na poskytované služby alebo ich jednotlivé doplnkové časti a archivácie účtovných daňových dokladov v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

c. Nezáväzná objednávka služieb

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky služieb nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku služieb.

Príjemcom osobných údajov je len spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb alebo zrušenia nezáväznej objednávky služieb.

d. Služba „strážny pes“

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o., spracúva na účely poskytnutia služby „strážny pes“ nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: e-mailová adresa a sledované služby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na poskytnutie služby „strážny pes“, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o dostupnosti ním určenej služby.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť prevádzkujúca WEB HOSTING

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia využívania služby „strážny pes“ zo strany potenciálneho zákazníka.

e. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o., spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu (vlastnej webovej stránky).

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope, na webovej stránke.

f. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom vernostného klubu alebo karty alebo programu, a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra ak je táto služba zriadená.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika
 • Telekomunikačná a prevádzková spoločnosť zabezpečujúca službu pre Prevádzkovateľa

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

g. Členstvo v klube alebo vernostnom programe (databáze)

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. spracúva na účely členstva vo vernostnom klube alebo programe nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. klub karty a história objednávok člena.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. klube.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť ktorá vydáva karty
 • spoločnosť ktorá prevádzkuje mailing

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v vernostnom klube alebo programe.

h. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

i. Poskytovanie podpory cez Facebook /instagram/

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

j. Uplatňovanie nárokov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách a sťažnostiach, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. Oprávneným záujmom spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

k. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až k) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

l. Zásady používania Cookies

Spoločnosť Laboratóriá Piešťany spol. s r.o. taktiež informuje, že môže používať dočasné súbory cookie, ktoré budú platné iba počas návštevy webu.

Čo je cookie?

Cookies sú údaje, ktoré sa umiestňujú na počítač alebo na mobilné zariadenie. Dajú sa rozpoznať podľa jedinečných identifikátorov spojených s vaším počítačom alebo telefónom. Vďaka nim sa návštevník môže ľahšie pohybovať po obľúbených weboch, lebo si pamätajú preferencie aj aktivity, takže nebude musieť pri každej návšteve webovej lokality zadávať navigačné preferencie ako sú lokalita, typ písma či jazyk. Cookies sú uložené v pamäti (RAM) počítača. Neumožňujú identifikovať používateľa; zaznamenávajú však informácie o navigácii počítača na webe (stránky, ktoré ste navštívili, dátum a čas návštevy atď.), ktoré vie prevádzkovateľ načítať, keď web znova používateľ navštívi.

Údaje získané pomocou cookies sa používajú na identifikáciu, keď používateľ chce získať prístup do svojej osobnej zóny a uložiť jeho spojenie s webom.

Ako a na čo ich používame?

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté rôzne druhy cookies, ktoré je možné použiť na svojej webovej lokalite. Cookies sa používajú a pri skvalitňovaní služieb, pri zabezpečovaní ničím nerušeného používanie webu a tiež toho, aby sa ako prvý zobrazil vhodný obsah užívateľ mohol profitovať z lepšieho zobrazenia webu.

Cookies, bez ktorých
sa prevádzka webu nezaobíde
Funkčné cookies Cookies umožňujúce prispôsobenie obsahu Reklamné cookies
Tieto údaje sú nevyhnutné na správne fungovanie platformy. Majú naplniť potreby kľúčových služieb ako bezpečné pripojenie a nastavenie súkromia. Tieto cookies môžete povoliť alebo zablokovať priamo vo svojom prehliadači, v druhom prípade však nebudete môcť platformu naplno využívať.
[Zoznam cookies]
Tieto cookies nám umožňujú posúdiť návštevnosť na webe a vyvinúť zdroje na zlepšenie výkonnosti. Sledujú, ako sa pohybujete po webe,
a informujú nás o obsahu, o ktorý sa najviac zaujímate. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť najrelevantnejší obsah a odsledovať zmeny na našej platforme. Umožňujú nám tiež vyvolať prihlasovacie údaje, aby ste sa nemuseli znova prihlasovať, zapamätať si obsah vášho nákupného košíka a zabezpečiť väčšiu konzistentnosť štruktúry platformy.
Tieto cookies nám umožňujú lepšie vás spoznať. Evidujú vaše preferencie a ponúkajú vám informácie zodpovedajúce vášmu vkusu. Odmietanie cookies môže znamenať, že nedostanete ponuky určené konkrétne pre vás alebo že budete musieť nanovo zadávať svoje kritériá pri každom pripojení. Tieto cookies sa používajú na podporu reklám, ktorých obsah všeobecne zodpovedá vašim potrebám. V našom prípade vám to umožňuje najmä podeliť sa o určitý obsah na sociálnych médiách.

Nakonfigurovaním prehliadača môže užívateľ zabrániť tomu, aby sa cookies ukladali na počítači:

Ak na prehliadanie internetu užívateľ používa Internet Explorer (Microsoft): V „Nástrojoch“ môže kliknúť v menu „Možnosti internetu“ na „Súkromie“. Potom v „Pokročilom nastavení súkromia“ klikne na „Zrušiť automatické preberanie cookies“ a zvolí „Blokovať všetky cookies“ (interné aj tretie strany). Následne voľbu potvrdí na „OK“.

Vo Firefoxe: užívateľ klikne na „Nástroje“ a potom na „Možnosti“. V menu „Súkromie“ zaklikne „Webom pošlite signál „Nesledovať“ – neželáte si byť sledovaný“: Klikne na „OK“.

V Chrome klikne na „Nastavenia“ a potom na „Pozri pokročilé nastavenia“. V časti „Súkromie“ klikne na „Nastavenie obsahu“ a v časti Cookies vyznačí svoju voľbu.

Ak používa iné prehliadače: nájde si v nastaveniach príslušné pomocné súbory alebo užívateľskú príručku.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Laboratóriá Piešťany spol. s r.o.:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d). Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.