ACR (pomer albumínu a kreatinínu v moči)

Indikácia vyšetrenia:

Základný nástroj pre posúdenie glomerulárnej proteínúrie pri diabetes mellitus 1. a 2. typu, hypertenzia, pri kardiovaskulárnom riziku a pri monitorovaní chronického ochorenia obličiek. Prednosť má stanovenie pomeru albumín / kreatinín v rannom moči. Včasná diagnostika glomerulárneho poškodenia je dôležitá, pokiaľ je minimálna a reverzibilná. Monitorovanie koncentrácie albumínu v moči je aj súčasťou liečby diabetes mellitus 1. a 2. stupňa.

Zvýšené hodnoty:
Diabetická nefropatia
Hypertenzia
Prechodne zvýšená albumínúria: napr. nadmerná fyzická aktivita, emočný stres, horúčka….
Tubulové alebo postrenálne proteínúrie

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,40 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia