aPTT

Klinický význam:

APTT – aktivovaný parciálny tromboplastínový test – dáva predstavu o fungovaní celého reťazca faktorov zrážania. Aj v tomto prípade sa vyvolá zrazenie krvnej vzorky pridaním určitého faktoru zrážania a odčíta sa čas zrážania. Monitoruje vnútorný a spoločný koagulačný systém, od vnútornej aktivácie premeny protrombínu na trombín až po tvorbu fibrínového vlákna. Je to klinicky významný skríningový test so širokými možnosťami použitia pri diagnóze koagulačných porúch a pri sledovaní pacientov so sklonmi ku krvácavosti alebo trombózam.

Referenčné hodnoty:

23 ‒ 35 s – APTT ratio 0,8-1,2

Pokyny na odber:

Plazma – Plastová skúmavka s Na-citrátom

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia