NTproBNP

Klinický význam:

Srdcové zlyhávanie je klinický syndróm charakterizovaný systémovou perfúziou, ktorá nespĺňa metabolické potreby tela z dôvodu štrukturálnej alebo funkčnej poruchy srdca, čo vedie k zníženému srdcovému výdaju alebo zvýšenému intrakardiálnemu tlaku v kľudovom stave alebo počas námahy. Dysfunkcia ľavej komory srdca môže byť jedným z funkčných prekurzorov srdcového zlyhávania. Srdcové zlyhávanie je progresívne ochorenie, pri ktorom hospitalizovaní aj ambulantní pacienti väčšinou zomierajú z kardiovaskulárnych príčin, najmä
náhlou smrťou a z dôvodu zhoršenia srdcového zlyhávania. Význam natriuretických peptidov pri regulácii kardiovaskulárneho systému bol už preukázaný. Opísané sú nasledujúce natriuretické peptidy: atriálny natriuretický peptid (ANP), natriuretický peptid typu B (BNP) a natriuretický peptid typu C (CNP) . ANP a BNP, ako antagonisti renín-angiotenzín-aldosterónového systému ovplyvňujú natriuretickými a diuretickými účinkami rovnováhu elektrolytov a tekutín v organizme. U osôb s dysfunkciou ľavej komory koncentrácia BNP v sére a plazme rastie rovnako, ako koncentrácia údajne neaktívneho aminoterminálneho fragmentu NT-proBNP. ProBNP je tvorený 108 aminokyselinami, vylučuje sa prevažne komorami a v priebehu tohto procesu je štiepený na fyziologicky aktívnu BNP (77-108) a N-terminálny fragment NT-proBNP. Symptómy srdcového zlyhávania sú často nešpecifické a nepomáhajú rozlíšiť medzi srdcovým zlyhávaním a inými stavmi, napr. (nekardiogénnym) pľúcnym edémom, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), pneumóniou alebo sepsou.
Smernica Európskej kardiologickej spoločnosti pre srdcové zlyhávanie odporúča stanovenie natriuretických peptidov, vrátane NT-proBNP, ako úvodný diagnostický test. U pacientov s koncentráciou NT-proBNP pod odporúčané cut-off hodnoty pri neakútnych a akútnych stavoch je srdcové zlyhávanie nepravdepodobné, a preto u nich nie je potrebné echokardiografické vyšetrenie, a zvýšené hladiny NT-proBNP pomáhajú rozoznať pacientov, u ktorých sú potrebné ďalšie kardiologické vyšetrenia. Pri použití s doporučenými hodnotami cut-off poskytuje stanovenie Elecsys proBNP negatívne prediktívne hodnoty v rozmedzí 97% až 100%, v závislosti na pohlaví a veku. Test je užitočný aj v skorých štádiách srdcového zlyhania, kedy symptómy môžu byť skôr prechodné než prítomné po celú dobu. Vysoká citlivosť NT-proBNP tiež umožňuje detekciu miernejších foriem kardiálnej dysfunkcie u asyptomatických pacientov so štrukturálnym srdcovým ochorením. Hladiny NT-proBNP možné taktiež použiť pre určenie prognózy u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom. Štúdia GUSTO IV, ktorá zahŕňala viac ako 6800 pacientov, preukázala, že NT-proBNP je najsilnejším nezávislým prediktorom jednoročnej mortality u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom. U pacientov hospitalizovaných kvôli akútnej dekompenzácii srdcového zlyhávanie je užitočné pred ich prepustením z nemocnice zmerať hladiny natriuretických peptidov za účelom stanovenia rizika pacienta pri prepustení. Zmeny v hladinách NT-proBNP počas hospitalizácie sú silným prediktorom prognózy pacientov. Bolo preukázané, že pokles hladiny NT-proBNP o ≥ 30% koreluje s priaznivou prognózou, zatiaľ čo nárast hodnôt NT-proBNP o > 30% koreluje so 6,6 krát vyšším rizikom rehospitalizácie alebo úmrtia v priebehu 6 mesiacov. Pri chronickom srdcovom zlyhávaní je možno použiť sériové meranie koncentrácií NT-proBNP na monitorovanie progresie ochorenia, predpoveď prognózy a posúdenie úspešnosti terapie. Zvýšené hodnoty NT-proBNP sú silným prediktorom nepriaznivej prognózy a pomocou narastajúcich hodnôt môže byť rozpoznané riziko, zatiaľ čo výrazné zníženie hladiny NT-proBNP znamená lepšiu prognózu.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 125 ng/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 428 µmol/L alebo < 25 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0.621 mmol/L nebo ≤ 1000 mg/d) lipémiou (Intralipid < 1500 mg/dL) , biotínom (< 123 nmol/L alebo < 30 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
NT pro BNP 001;007;008;020;025;049;060;003; 155; 156; 323; 332; 341 001, 002, 003, 007, 008, 009, 019, 020, 025, 049, 050, 051, 060, 063, 069, 155, 156, 323, 332, 341 001,007, 049, 060,

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

3 dni

Zdroj:

Návod na použitie proBNP, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
27,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia