tPSA

Klinický význam:

Prostatický špecifický antigén (PSA) je glykoproteín (molekulová hmotnosť 30000-34000 daltonov) so štruktúrou blízkou glandulárnym kalikreínom. Má funkciu serínovej proteinázy. Proteolytická aktivita PSA v krvi je inhibovaná tvorbou ireverzibilných komplexov s inhibítormi proteázy, ako sú alfa-1-antichymotrypsin (ACT) a alfa-2-makroglobulín. Okrem týchto komplexov je cca 10-30% PSA v krvi aj vo voľnej forme, ale je proteolyticky inaktívny. Pitevné nálezy ukázali, že karcinóm prostaty je celkom bežným ochorením. U mužov vo veku 70-79 rokov bol zistený výskyt 36-51%. Väčšina týchto nádorov je indolentných, tj. bez symptómov, a relatívne benígnych. Pri nameraní zvýšených hodnôt PSA je nevyhnutné zohľadniť možnosť, že nález je indolentný, a tomu potom prispôsobiť ďalšie kroky. Zistilo sa však, že zavedenie skríningu PSA znížilo mortalitu súvisiacu s karcinómom prostaty. Pre zvýšenie prediktívnej správnosti merania PSA boli navrhnuté rôzne modely. PSA je tiež prítomný v parauretrálnych a análnych žľazách, ako aj v prsnom tkanive alebo pri karcinóme prsníka, nízke hladiny PSA možno detekovať aj v sérach žien. PSA môže byť stále zistiteľný dokonca aj po radikálnej prostatektómii. Hlavnou oblasťou, kde sa vyšetrenie PSA využíva, je sledovanie vývoja a účinnosti liečby pacientov s karcinómom prostaty alebo u pacientov podstupujúcich hormonálnu liečbu.Rýchlosť poklesu hodnôt PSA až na nedetekovateľnú úroveň po rádioterapii, hormonálnu terapiu alebo po radikálnym chirurgickom zákroku u prostaty poskytuje informáciu o úspešnosti liečby.
Zápal alebo poškodenie prostaty (napr. pri retencii moču alebo po vyšetrení rekta, cystoskopii, kolonoskopii, transuretrálnej biopsii, liečbe laserom alebo ergometria) môžu viesť k rôzne výraznému zvýšeniu koncentrácie PSA, ktoré môže trvať rôznu dobu.

Referenčné hodnoty:

Muži: 0,0 – 4,0 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1112 µmol/L alebo < 65 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <1,4 mmol/L nebo ≤ 2,2 g/dL) lipémiou (Intralipid < 1500 mg/dL), biotínom (< 246 nmol/L alebo < 60 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
tPSA 012; 019; 043; 047; 319; 322; 591 012, 019, 043, 047, 109, 319, 322, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

5 dní

Zdroj:

Návod na použitie tota PSA, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
13,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia