Kreatinín enzymaticky

Klinický význam:

Kreatinín je metabolický produkt kreatínu a fosfokreatínu a oba sa nachádzajú takmer výlučne vo svaloch. Preto je tvorba kreatinínu úmerná svalovej hmote a zo dňa na deň je málo premenlivá. Meranie kreatinínu sa používajú pri diagnostike a liečbe ochorenia obličiek a je užitočné taktiež pri hodnotení glomerulárnej funkcie obličiek a pri monitorovaní renálnej dialýzy. Sérová hladina sa však pri drobnom poškodení obličiek nemení a reaguje pomalšie než dusík z močoviny v krvi (BUN) na hemodialýzu počas  liečby zlyhania obličiek. Kreatinín v sére a dusík močoviny (BUN) sa používajú na rozlíšenie prerenálnej a postrenálnej (obštruktívnej) azotémie. Nárast dusíka močoviny v sére bez sprievodného nárastu kreatinínu v sére je kľúčovým ukazovateľom pri renálnej azotémie. Pri postrenálnom stave, kedy dochádza k obštrukcii prietoku moču, napríklad pri zhubnom nádore, nefrolitiáze a prostatizme, dochádza k nárastu hladiny v sére,  plazme aj v moči. V týchto prípadoch je nárast BUN neúmerne vyšší kvôli zvýšenej spätnej difúzii moču. Hodnota kreatinínu v sére sa líši v závislosti na veku, telesnej hmotnosti, rase a pohlaví. U niektorých pacientov s menším objemom svalovej hmoty, u kachetických pacientov, u pacientov s amputovanými končatinami a u starších pacientov môže byť táto hodnota nižšia. Hladina kreatinínu v sére, ktorá by bola obvykle považovaná za normálnu, nevylučuje porušenú renálnu funkciu.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
Dospelí
Ženy: 49-90 umol/L
Muži: 64-104 umol/L

Deti: 21-65 umol/L

Moč:
2550 – 20000 umol/L

Pokyny na odber:

Sérum –  Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom
Moč –     Plastová skúmavka

Interferencie:

Sérum/plazma

  • hemolýza – Interferencia menej než 5% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 7% až do 40 mg/dL alebo 684 μmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 700mg/dL Intralipidu

Moč

  • ikterita – intrferencia menšia než 5 % pri max. 50 mg/dL konjugovaného;   bilirubínu.

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Kreatinín všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X204 03 CREA Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,80 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia