Klírens kreatinínu + CKD-EPI

Pod označením klírens rozumieme hodnotu, ktorá udáva mieru očisťovania vnútorného prostredia všetkými exkrečným mechanizmy (obličky, pečeň). Pre vylučovanie nízkomolekulárnych látok, ktoré sú voľne filtrované, platí tento vzťah:

GF⋅P = U⋅V

kde U je koncentrácia tejto látky v moči, V je objem moču za časovú jednotku, GF je množstvo glomerulárneho filtrátu a P je koncentrácia tejto látky v plazme.

V rutinnej praxi je glomerulárna filtrácia posudzovaná na podklade zistenia klírens endogénneho kreatinínu, ktorý sa vylučuje prevažne glomerulárnou filtráciou (asi 90%) a jeho koncentrácia v plazme je za normálnych okolností pomerne stála.

Vyšetrenie klírens endogénneho kreatinínu má význam najmä u pacientov s menej závažným poškodením obličiek, u ktorých je GFR znížená na 50-80%, teda v období, keď ešte hodnota kreatinínu v sére nemusí prekročiť referenčné limity.
Pre výpočet klírens endogénneho kreatinínu je nutné poznať koncentráciu kreatinínu v sére a v moči a objem moču za časovú jednotku.
K vyšetreniu je potrebný 24-hodinový zber moču. Zber začína v určený deň presne o 6 hod. ráno, kedy sa pacient naposledy dôkladne vymočí do záchoda. Od tejto doby močí len do prvej zbernej nádoby, do ktorej sa posledný raz vymočí presne o 18 hod. Túto nádobu označí ako denný zber. Pokračuje sa zberom moču do druhej nádoby, do ktorej sa naposledy vymočí ráno o 6 hod. Túto nádobu označí ako nočný zber.
Obe nádoby je potrebné odniesť hneď ráno po skončení zberu na pracovisko, ktoré vyšetrenie žiadalo. Pacient neraňajkuje, nakoľko mu bude odobratá aj krv pre analýzu kreatinínu v sére. Na žiadanke o vyšetrenie klírens endogénneho kreatinínu sa uvádzajú údaje o výške a telesnej hmotnosti pacienta a presný objem moču s dĺžkou zberného obdobia.

Klírens endogénneho kreatinínu sa vypočíta podľa vzorca:
Cl (ml/s)=U⋅V/P
pričom U je koncentrácia kreatinínu v moči v mmol / l, V je objem moču za čas (diuréza) v ml /s, P je koncentrácia kreatinínu v plazme (sére) v mmol/l.

K výsledkom udávame odhad glomerulárnej filtrácie podľa rovnice CKD EPI.
Je súčasťou guidelines KDIGO 2012 pre diagnostiku a manažment pacientov s chronickým renálnym zlyhaním, kde je doporučovaná ako základný nástroj pre odhad glomerulárnej filtrácie.

Hodnoty:

Kategória Opis GF (ml/s/1,73 m2)
G1 Normálna alebo ↑ GF > 1,5
G2 Mierne ↓ GF 1,0 – 1,49
G3a Mierne až stredne ↓ GF 0,75 – 0,99
G3b Stredne až výrazne ↓ GF 0,50 – 0,74
G4 Výrazne ↓ GF 0,25 – 0,49
G5 Zlyhanie obličiek < 0,25 alebo dialýza
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,60 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia