Protrombínový čas / Quick / + INR

Klinický význam:

Quick-test (protrombínový čas)- dáva informáciu, či rad dôležitých, presne určených faktorov zrážania, je intaktný (nedotknutý). Za týmto účelom sa vyvolá zrazenie krvnej vzorky a sleduje sa čas zrážania, pričom sa porovnáva s normálnymi hodnotami. Slúži na vyšetrenie vonkajšej a spoločnej cesty zrážania krvi. Jeho monitorovanie je dôležité pri užívaní liekov znižujúcich zrážanlivosť – antikoagulanciami (napr. Warfarin,, nízkomolekulové heparíny…)

Referenčné hodnoty:

75-130 % – INR 0,8-1,2

Pokyny na odber:

Plazma – Plastová skúmavka s Na-citrátom

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia