Digoxín

Klinický význam:

Digoxín je bežne predpisovaný steroidný kardioaktívny glykozid. Pôsobí viazaním a inhibíciou Na+/K+-ATPázy, čo v konečnom dôsledku zvyšuje vnútrobunkovú koncentráciou Ca2+ . To má za následok pozitívny inotropný účinok, ktorý robí z digoxínu užitočný liek pri srdcovom zlyhávaní. Zvyšuje silu kontrakcií myokardu a má tak prospešné účinky ako je nárast srdcového výdaja, zvýšenie ejekčnej frakcie ľavej komory srdca a zníženie tlaku. Liečba digoxínom vedie rovnako ku stabilizácii a spomaleniu srdcovej frekvencie. Hoci dostupnosť kryštalického digoxínu umožnila štandardizáciu dávkovania lieku, dochádza pri terapeutickom podávaní neočakávane a často k prechodu do toxicity. Zásadné je, že symptómy toxicity digoxínu sú často podobné srdcovej arytmii, kvôli ktorej sa tento liek predpisoval. Koncentrácia digoxínu v rozmedzí 0.6-1,2 ng / mL v sére alebo plazme sa za normálnych podmienok považujú za terapeutické.
Toxicitu digoxínu môže odrážať niekoľko faktorov:

  1.  Liečivo má úzke terapeutické rozmedzie (tj. existuje veľmi malý rozdiel medzi
    terapeutickou a toxickou hladinou v tkanivách);
  2. Medzi jedincami sú veľké rozdiely v odpovedi na digoxín;
  3. Absorpcia rôznych foriem tabliet digoxínu sa môže líšiť až
    dvojnásobne
  4. Náchylnosť na ich toxicitu narastá s vekom a je spojená najmä
    s poruchou funkcie obličiek.

Referenčné hodnoty:

;0,9 – 2,0 ug/L

Pokyny na odber:

Vzorky krvi na analýzu koncentrácie digoxínu by sa mali odoberať pri prahových hodnotách, ktoré sa dosahujú tesne pred podaním ďalšej dávky lieku alebo aspoň 12 hodín a najlepšie 24 hodín po podaní predchádzajúcej dávky. Keďže polčas eliminácie digoxínu z krvi trvá 1.5 dňa, ustálené koncentrácie digoxínu v krvi sa dosahujú približne 1 týždeň po začiatku terapie – alebo dlhšie v prípade abnormálnej funkcie obličiek.
Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1129 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0.621 mmol/L nebo ≤ 1000 mg/d) lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL) , biotínom (< 409 nmol/L alebo <  100 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Digoxín 001; 003; 006; 007; 025; 049; 060; 063; 065; 069; 125; 155; 156; 163; 332; 323 001, 003, 006, 007, 025, 049, 060, 063, 065, 069, 125, 155, 332 001; 003; 006; 007; 025; 049; 060; 063; 065; 069; 125; 155; 332

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

2 dni

Zdroj:

Návod na použitie Digoxín, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,80 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia