DNA EBV

Materiál:

– krv – odoberá sa asepticky do skúmavky s EDTA (ako na krvný obraz) v množstve, ktoré odporúča výrobca.
– sérum: z venóznej krvi odobratá do skúmavky so separátorom séra (gélový, resp. guličkový).
– Likvor, BAL, spútum, perikardiálny výpotok, punktáty, očná tekutina, amniotická tekutina – odoberá sa do sterilných skúmaviek v minimálnom množstve 0,5 – 1 ml.
– tkanivá (cca 1 x 1 x 1 mm) sa odoberajú do prázdnej sterilnej skúmavky.
– moč sa odoberá v množstve minimálne 5 ml do sterilnej skúmavky.
– sliny, slzy, výtery sa odoberajú dakrónovým tampónom a zasielajú v skúmavke bez transportného média.
– odbery sa vykonávajú asepticky, vzorky sa zašlú do laboratória pri teplote 2 – 8 ºC (maximálne do 6 hod. po odbere). V prípade dlhšie trvajúceho transportu sa vzorky zamrazia pri -25 ± 6 °C. Pri tejto teplote sa potom transportuje aj materiál do laboratória.

Referenčné hodnoty

Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam

Dôkaz infekcie EBV má terapeutický význam u pacientov po transplantácii, na zistenie primoinfekcie u detských onkologických pacientov, na detekciu EBV v mozgomiechovom moku a očnej tekutine (sklovci). Kvantitatívna PCR umožňuje sledovať vývoj ochorenia a reakciu na liečbu u transplantovaných pacientov, u pacientov s neuroinfekciou.

Pozitívny nález EBV DNA v krvi znamená dôkaz aktívnej EBV infekcie (akútna, chronická), alebo môže znamenať perzistenciu EBV DNA pri latentnej infekcii. V prípade dôkazu EBV DNA v iných telových tekutinách (sliny, moč, BAL, spútum a pod.) môže ísť o inaparentné vylučovanie EBV. V prípade dôkazu EBV DNA v likvore alebo očnej tekutine ide pravdepodobne o dôkaz neuroinfekcie resp. intraokulárnej infekcie. Je však potrebné vziať do úvahy aj výsledky ostatných laboratórnych vyšetrení a klinický stav pacienta.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
47,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv, Moč, Krv a iné telesné tekutiny

Ďalšie vyšetrenia