Salmonella – Widalova reakcia

Protilátky proti Salmonella spp. (Widal)

Medicínsky význam

Widalova reakcia je aglutinačná metóda, ktorá sa opiera o dôkaz protilátok proti jednotlivým salmonelovým antigénom (bičíkový H, somatický O a kapsulárny Vi antigén). Výsledkom semikvantitatívneho vyšetrenia je slovné vyjadrenie  negatívny (v prípade negatívnej reakcie) alebo titer detegovaných protilátok proti Salmonella spp.

Pre sérologickú diagnostiku brušného týfusu (S. typhi) má rozhodujúci diagnostický význam zistenie zvýšenia titra špecifických protilátok vyšetrením 2 vzoriek krvi, ktoré boli odobraté na začiatku choroby (prvý týždeň) a po uplynutí 10-14 dní (druhý týždeň a ďalšie týždne choroby).

Ak pacient s týfovou horúčkou bol včasne liečený ATB, nemusia sa mu vytvoriť anti-O aglutiníny v detegovateľnej hladine. Diagnostika sa potom opiera o signifikantný vzostup hladiny anti-H aglutinínov v párových vzorkách odobratých s odstupom niekoľkých dní.

Protilátky proti Vi Ag sa objavujú počas ochorenia neskôr ako protilátky proti O a H Ag. Vyšetrenie anti-Vi protilátok je dôležité pri vyhľadávaní nosičov.

Výsledky nepriamych sérologických metód je potrebné vždy hodnotiť v kombinácii s klinickým vyšetrením, kultivačnými nálezmi zo stolice alebo iného biologického materiálu a ďalšími diagnostickými postupmi.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia