Mikroalbuminúria

Klinický význam:

Najskorším klinickým znakom nefropatie je objavenie sa nízkych, alebo už abnormálnych hladín (> 30 mg/deň alebo 20 μg/min) albumínu v moči, pričom pacienti so stredne zvýšeným albumínom v moči sa považujú za pacientov so začínajúcou nefropatiou. Konvenčné kvalitatívne testy (chemické prúžky alebo ponorné paličky) na zistenie albuminúrie neodhalia malé zvýšenie albumínu v moči, ktoré možno pozorovať v raných štádiách nefropatie. Na tieto účely sa používajú testy na stanovenie stredne zvýšeného albumínu v moči. Stredne zvýšený albumín v moči je definovaný rýchlosťou vylučovania albumínu 30 – 300 mg/24h pri 2 z 3 odberov moču. Zvýšené vylučovanie albumínu v moči sa považuje za klinicky dôležitý ukazovateľ zhoršujúcej sa funkcie obličiek u diabetikov. Pravidelný skríning hladiny albumínu v moči je užitočný pri monitorovaní pacientov s diabetes typu 1 a typu 2. Prospektívne štúdie ukázali, že zvýšené vylučovanie albumínu v moči predchádza a významne predikuje diabetickú nefropatiu, konečné štádium obličkovej choroby, kardiovaskulárnu mortalitu a celkovú mortalitu u pacientov s diabetes mellitus. Okrem toho zvýšené vylučovanie albumínu v moči identifikuje skupinu nediabetikov so zvýšeným rizikom koronárnej artériovej choroby. Súčasným meraním hladiny albumínu v sére a v CSF je možné zistiť mieru priepustnosti hematolikvorovej bariéry. Namerané hodnoty albumínu v CSF sa môžu použiť aj na stanovenie pomeru IgG k albumínu v CSF, ktorý je dôležitým faktorom pri rozlišovaní medzi intratekálnou a lokalizovanou syntézou IgG.

Referenčné hodnoty:

Moč 24 h odber (mg/24) Jednorázový odber (μg/mg kreatinín)
Normálne <30 <30
Stredne zvýšené 30 – 299 30 – 299
Klinická albumínúria ≥300 ≥300

Pokyny na odber:

Moč – Plastová skúmavka

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 10 % až do 0,5 g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menej než 10 % až do 40 mg/dL

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Albumín v moči všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLB38858 01 UALB Specific Protein/Special Chemistry

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,80 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia