C-peptid

Klinický význam:

C-peptid je jednoreťazcový polypeptid skladajúci sa z 31 aminokyselín (AA 33-63) spájajúcich v molekule proinzulínu reťazec inzulínu A s reťazcom B. Má molekulovú hmotnosť cca 3021 Da.Proteolytickým štiepením prekurzora proinzulínu vznikajú 2 molekuly: inzulín a C-peptid. Obe sú vylučované v ekvimolárnom množstve a uvoľňované do obehu portálnou žilou. Keďže v pečeni degraduje asi polovica inzulínu, ale takmer žiadny C-peptid, má C-peptid dlhší biologický polčas (cca 35 minút) než inzulín. V periférnom obehu zostávajú 5 až 10-násobne vyššia koncentrácie C-peptidu, a tieto hladiny kolíšu menej ako inzulín. C-peptid sa z obehu odstraňuje a degraduje v obličkách, ale časť je v nezmenenej podobe vylučovaná močom. Koncentrácia v moči je 10-20 krát vyššia než v sére. Predtým bol C-peptid považovaný za biologicky neaktívny. V súčasnosti bolo na základe výskumu dokázané, že má molekulárne a fyziologické účinky, čo naznačuje, že C-peptid je v skutočnosti bioaktívnym peptidom. Je známe, že substitúcia C-peptidu spoločne s inzulínom môže zabraňovať rozvoju alebo spomaľovať progresiu dlhodobých komplikácií u diabetu 1. typu. Meranie C-peptidu, inzulínu a glukózy sa používa v diferenciálnej diagnostike hypoglykémie (umelo vyvolanej hypoglykémie a hypoglykémie spôsobenej hyperinzulinizmom), aby bol zaistený vhodný liečebný postup pre pacienta. Pre kvantifikáciu endogénnej sekrécie inzulínu sa C-peptid meria bazálne nalačno a po stimulačnom supresnom teste. Vzhľadom k vysokej prevalencii endogénnych protilátok proti inzulínu u diabetikov liečených inzulínom odráža koncentrácia C-peptidu spoľahlivejšie endogénnu sekréciu pankreatického inzulínu, než samotná hladina inzulínu. Stanovenie C-peptidu môže byť preto užitočné pri posudzovaní reziduálnej funkcie β-buniek v ranom štádiu cukrovky 1. typu a k diferenciálnej diagnostike latentného autoimunnitného diabetu dospelých (LADA) a cukrovky 2. typu.Meranie C-peptidu nachádza uplatnenie pri hodnotení úspešnosti transplantácie Langerhansových ostrovčekov a pri monitorovaní pacientov po pankreatektómii.Hoci testovanie C-peptidu nie je súčasťou rutinného sledovania diabetu, je vhodným prostriedkom pre individuálne terapeutické rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné k optimálnej dlhodobej metabolickej kontrole. Zvýšené hladiny C-peptidu môžu byť aj dôsledkom renálneho zlyhania a obezity.

Referenčné hodnoty:

0,37 – 1,47 nmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 855 µmol/L alebo < 50 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0,186 mmol/L nebo ≤ 0,3 g/dL) lipémiou (Intralipid < 2000 mg/dL), biotínom (< 246 nmol/L alebo < 60 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
C-peptid 001; 007; 050; 060; 064; 153 001, 007, 025, 048, 050, 060, 064, 153, 154 001; 007; 050; 060; 064; 153,025

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

3 dni

Zdroj:

Návod na použitie C-Peptide, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
11,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia