CA-15-3

Klinický význam:

CA 15-3 (karcinómový antigén 15-3) je odvodený z glykoproteínu mucínu-1 (MUC-1). Stanovenie CA 15-3 používa 2 monoklonálne protilátky (MAB), 115D8 a DF3, v sendvičovej metóde k detekcii 2 antigénnych miest spojených s bunkami karcinómu prsníka. MAB 115D8 je smerovaná proti membránam kvapiek ľudského mliečneho tuku, zatiaľ čo MAB DF3 je smerovaná proti frakcii membrány ľudského metastatického karcinómu prsníka. Antigén je bežnou súčasťou v luminálnych sekrétoch žľazových buniek a v krvi necirkuluje. Keď sa stanú bunky malígnymi a ich bazálne membrány permeabilnými, stane sa antigén detegovateľný v sére stanovením  CA 15-3. Nadmerná expresia CA 15-3 hrá významnú úlohu pri epiteliálno-mezenchýmovej tranzícii, významnom a komplexnom fenoméne, ktorý určuje progresiu nádoru. Bolo zistené, že hladiny CA 15-3 umožňujú predpovedať prežitie bez ochorenia a celkové prežívanie u pacientok s luminálnym typom B karcinómu prsníka. Rôzne smernice a odporúčania pre monitorovanie pokročilého ochorenia boli zmapované v štúdii od Duffyho a kol. Lacné a minimálne invazívne monitorovanie koncentrácií CA 15-3 je uvedené v odporúčaniach ASCO a EGTM a odporúča sa najmä v prípadoch, kedy nie je ochorenie zobraziteľné konvenčnými zobrazovacími metódami.
Podľa odporúčania ESMO pre karcinóm prsníka môže byť meranie koncentrácie CA 15-3 spolu s inými metódami užitočné najmä v prípadoch, keď je nádor nemerateľný.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 26,4  kIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1112 µmol/L alebo < 65 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <1,9 mmol/L nebo ≤ 3 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL), biotínom (< 409 nmol/L alebo < 100 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
CA 15-3 009; 017; 019; 043; 047; 229; 239; 271; 591 001, 009, 017, 019, 043, 047, 216, 229, 271, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

5 dní

Zdroj:

Návod na použitie CA 15-3, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia