NSE

Klinický význam:

NSE je bunkovo ​​špecifický izoenzým glykolytického enzýmu enolázy. NSE je nádorový marker vhodný na monitorovanie malobunkového karcinómu pľúc (SCLC), najmä v kombinácii s peptidom vylučujúcom progastrín (ProGRP). Bolo preukázané, že hladiny NSE u pacientov s SCLC korelujú s veľkosťou nádoru, počtom metastáz a odpovedí na liečbu.Zvýšené hladiny NSE sa uvádzajú aj pacientom s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC), ale prediktívna a prognostická úloha tohto markeru pri NSCLC je stále predmetom diskusií. Zvýšené sérové ​​hladiny NSE boli pozorované u pacientov s neuroblastómom vo všetkých štádiách. Zvýšené koncentrácie sa vyskytujú častejšie v pokročilom štádiu metastazujúceho rozsevu a korelujú so zlou prognózou. Zvýšené hladiny NSE sa môžu objaviť pri neuroendokrinných malígnych nádoroch, ale tiež pri celom rade iných nádorových ochorení a klinických stavov, napr. melanómu, seminómu, karcinómu obličiek, nádoru z Merkelových buniek, karcinoidov, dysgerminómu a nezrelom teratóme, malígnom feochromocytóme, poškodenie mozgu po traume alebo ischemickej príhode, krvácanie do mozgu, zápalových ochoreniach mozgu a Creutzfeldt-Jakobovej choroby.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 16,3 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1231 µmol/L alebo < 72 mg/dL) lipémiou (Triglyceridy <2500 mg/dL), biotínom (< 409 nmol/L alebo < 100 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
NSE 001; 003; 004; 007; 010; 012; 019; 037; 043; 047; 048; 060; 063; 064; 104; 154; 156; 222; 319; 322; 329; 350; 545; 591 001, 003, 004, 007, 010, 012, 019, 025, 037, 043, 047, 048, 060, 063, 064, 104, 107, 109, 153, 154, 156, 163, 216, 219, 222, 319, 322, 350, 545, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

1 deň

Zdroj:

Návod na použitie NSE, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia