Protilátky proti gliadínu IgG

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
6,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia