CEA

Klinický význam:

Karcinoembryonálny antigén (CEA) je vysoko glykozylovaná molekula s molekulovou hmotnosťou približne 180 kDa. CEA, rovnako ako AFP, náleží do skupiny karcinofetálnych antigénov, ktoré sa vytvárajú počas embryonálneho a fetálneho obdobia. CEA hrá úlohu v rade biologických procesov vrátane adhézie buniek, imunity a apoptózy. Tvorba CEA je potlačená po narodení a vykazuje nízku expresiu v normálnych dospelých tkanivách. Z tohto dôvodu možno v krvi zdravých dospelých pozorovať iba veľmi nízke hladiny CEA. Skupina génov CEA je zložená približne zo 17 aktívnych génov vo 2 podskupinách. Prvá skupina obsahuje CEA a nešpecifické krížovo reaktívne antigény (NCA); druhá skupina obsahuje glykoproteíny špecifické pre tehotenstvo (PSG). Vysoké koncentrácie CEA možno často nájsť v prípadoch kolorektálneho adenokarcinómu. slabo až stredne zvýšené hodnoty CEA sa tiež môžu objaviť u nemalígnych ochorení čriev, pankreasu, pečene a pľúc (tj. cirhóza pečene, chronická hepatitída, pankreatitída, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba). Ku zvýšeným hodnotám CEA môže viesť aj fajčenie a pri ich interpretácii sa k tomu preto musí prihliadať. Stanovenie CEA sa neodporúča pre skríning karcinómu bežnej populácie a koncentrácie CEA v rámci normálneho rozmedzia nevylučujú možné malígne ochorenie. Hlavnou indikáciou pre stanovenie CEA je monitorovanie liečby kolorektálneho karcinómu, identifikácia opakovaného výskytu po liečbe alebo resekcii a ako pomoc pri stanovení stupňa a hodnotenia metastáz. Predoperačné meranie CEA je žiadúce, pretože môže poskytnúť nezávislú prognostickú informáciu, pomôcť s chirurgickou liečbou a poskytnúť základnú úroveň hladiny CEA pre porovnanie s následným stanovením. Pre pacientov v štádiu II a III by sa hladiny CEA mali merať každé 2-3 mesiace po dobu najmenej 3 rokov od diagnózy. Pre monitorovanie liečby ochorenia v pokročilom štádiu by sa hladiny CEA  mali tiež testovať každé 2-3 mesiace. Protilátky v stanovení Elecsys CEA reagujú s CEA a s antigénom mekónia NCA-2 a najmä krížová reakcia s NCA-2 je užitočná na skorú detekciu metastáz kolorektálneho karcinómu a relapsu.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 5,0 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1129 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <1,4 mmol/L nebo ≤ 2,2 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL), biotínom (< 491 nmol/L alebo < 120 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
CEA 001; 003; 009; 010; 012; 014; 019; 037; 043; 047; 048; 059; 060; 063; 064; 114; 156; 222; 271; 319; 322; 329; 350 001, 003, 007, 009, 010, 012, 014, 017, 019, 025, 031, 037, 043, 047, 048, 060, 063, 064, 107, 109, 114, 153, 154, 156, 163, 216, 219, 222, 229, 271, 319, 322, 329, 350, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie CEA, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia