CK

Klinický význam:

Kreatínkináza (CK) je dimér zložený z podjednotiek M (muscle – sval) alebo B (brain – mozog), ktoré asociujú za vzniku izoenzýmov CK-MM, CK-MB a CK-BB. Enzým katalyzuje reverzibilnú fosforyláciu kreatínu pomocou ATP. Meranie koncentrácie CK sa využíva predovšetkým v diagnóze a liečbe infarktu myokardu a je taktiež najcitlivejším indikátorom poškodenia svalov. Koncentrácia CK rastie pri každej nekróze či regenerácii svalu a je preto zvýšená pri väčšine myopatií, ako je napríklad Duchennova muskulárna dystrofia, a pri stavoch spojených s nekrózou svalov, ako je rabdomyolýza. Celková CK môže byť zvýšená tiež pri ochoreniach CNS, ako je napríklad Reyeov syndróm, kde 70 násobný vzostup aktivity CK ukazuje na vážnosť encefalopatie. Izoenzým CK-BB prevláda v mozgu, prostate, črevách, pľúcach, obličkách, močovom mechúre, maternici, pečeni, štítnej žľaze a v placente. Izoenzým CK-MM dominuje v kostrovom a srdcovom svalstve. U zdravých jedincov tvorí celkovú aktivitu hlavne CK-MM a ostatné izoenzýmy a varianty sú prítomné len v stopových množstvách alebo nie sú zistiteľné. Izoenzým CK-MB je prítomný v rôznom množstve v srdcovom svale a v menšej miere taktiež v kostrovom svalstve. Aktivita CK sa zvyšuje po poškodení myokardu, kedy dochádza k výraznému nárastu aktivity frakcií CK-MM aj CK-MB. Úmerný nárast aktivity frakcie CK-MB do istej miery závisí na stupni poškodenia myokardu a na histórii predchádzajúcich poškodení myokardu. Zmeny v pomere frakcie CK-MB k frakcii CK-MM umožňujú diagnostikovať infarkt myokardu (IM), kedy pomer dosahuje maximum 1,5 hodiny po infarkte. Diagnostickú citlivosť a špecifickosť odhadu celkovej aktivity CK pre diagnózu infarktu myokardu je možné zlepšiť stanovením rýchlosti zvýšenia („strmosti“) aktivity CK pri sériových vzorkách získaných v dobe príjmu pacienta a 4, 8 a 12 hodín potom. Postupné zvyšovanie o 50 % za hodinu počas časového obdobia umožňuje rozlíšiť medzi akútnym infarktom myokardu a inými stavmi s celkovou účinnosťou 94 %. V prípade pacientov, u ktorých je nutné včas diagnostikovať infarkt myokardu, sa pre potvrdenie diagnózy odporúča použiť biomarker s rýchlym nástupom (ako je CK-MB) v kombinácii s biomarkerom rastúcim neskôr, napr. srdcovým troponínom.

Referenčné hodnoty:

Sérum
Muži  ≤  2,85 µkat/L
Ženy  ≤  2,42 µkat/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom

Interferencie:

Sérum

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia než 3 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 3% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Kreatínkináza všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

8 hodín

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X79 03  Enzyme

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,40 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia