Chlamydia pneumoniae, trachomatis, psitaci WesterBlot – 1 trieda

Konfirmačné vyšetrenie protilátok proti Ch. trachomatis, Ch. pneumoniae a Ch. psittaci metódou Line blot

Referenčné hodnoty
negatívny výsledok
reaktívny výsledok

Medicínsky význam

stanovenie protilátok proti Chlamydia spp. IgA, IgG metódou Line Blot – v jednom stanovení sa detegujú protilátky proti Ch. trachomatis, Ch. pneumoniae a je možné detegovať aj protilátky proti Ch. psittaci (každý druh osobitne)

Nepriame sérologické metódy majú obmedzenú diagnostickú hodnotu pri povrchových infekciách slizníc urogenitálneho traktu a spojivky, keďže protilátková odpoveď je v týchto prípadoch oneskorená a nemusí byť dostatočne výrazná. Významný vzostup koncentrácie protilátok sa dá očakávať len pri systémových chlamýdiových nákazách. Sérologická diagnostika v prvých týždňoch infekcie nie je vhodná. IgM protilátky by sa mali vytvárať po 2 – 4 týždňoch od infikovania. IgM protilátky proti Ch. trachomatis – ako známka primoinfekcie – sa spravidla nevytvoria pri reinfekcii, ale často sa nemusia vytvoriť ani pri primoinfekcii Ch. trachomatis u pacientov s prekonanou infekciou Ch. pneumoniae. IgG protilátky sa vytvárajú po 3 – 4 týždňoch od infekcie, pozitivita IgG protilátok indikuje infekciu v neznámom čase, pretože trieda IgG protilátok môže perzistovať celý život, pričom tieto protilátky nemajú protektívny charakter. Predlžovanie času diagnostiky je pre odber párových vzoriek séra (2 – 3 týždne) z hľadiska liečby pacienta nevhodné. IgA protilátky sa tvoria zvyčajne po 4 týždňoch od infikovania, po liečbe antibiotikami by mali postupne vymiznúť do 6 mesiacov. IgA protilátky bývajú zvýšené pri chronickej infekcii. Nešpecifické IgA reakcie sa môžu vyskytnúť pri akútnej EBV infekcii v dôsledku polyklonálnej stimulácie B lymfocytov.

Rozdielne zloženie antigénov obsiahnutých v rôznych ELISA súpravách môže spôsobovať rozdielne výsledky, zvlášť pri nižších hladinách protilátok. Preto je v našich laboratóriách možné využiť konfirmačné stanovenie metódou Line Blot, ktorou sa zisťuje reaktivita protilátok s jednotlivými antigénmi chlamýdií.

Dominantný chlamýdiový antigén je druhovo špecifický MOMP antigén (povrchový membránový proteín). Jednotlivé druhy chlamýdií majú z 25 – 35 % rozdielne aminokyselinové zloženie MOMP antigénov, čo vytvára predpoklady na odlíšenie jednotlivých druhov chlamýdií. Je to však spoľahlivé len pri infekcii jedným chlamýdiovým druhom. Pri koinfekcii viacerými druhmi môže dochádzať ku skríženej reaktivite protilátok proti MOMP antigénu aj pri metóde Line Blot. Na blote sú preto obsiahnuté aj ďalšie antigény: OMP2 (druhovo špecifický povrchový membránový proteín), HSP60 (Heat Shock proteín) – je markerom chronického zápalu a prítomnosť protilátok tohto typu býva asociovaná s infertilitou a reaktívnou artritídou a MIP antigén (Macrophage infectivity potentiator) – povrchový faktor virulencie u intracelulárnych mikroorganizmov. Protilátky proti jednotlivým antigénom majú v rámci kvalitatívneho hodnotenia blotu rôzny význam. Vzhľadom na vysokú prevalenciu infekcie Ch. pneumoniae v populácii býva interpretácia sérologického vyšetrenia protilátok pri infekcii Ch. trachomatis často náročná.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
22,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia