Laktátdehydrogenáza celkovo

Klinický význam:

Laktátdehydrogenáza, NAD+ oxidoreduktáza, katalyzuje reverzibilnú oxidáciu L-laktátu na pyruvát za použitia NAD+ ako príjemcu vodíka. Nachádza sa vo všetkých telesných bunkách a vždy je prítomná v bunkovej cytoplazme. Enzým má molekulárnu váhu 134 000 a skladá sa zo štyroch peptidových reťazcov 2 typov: M a H. Celková LDH merateľná v sére pozostáva z aktivít 5 izoenzýmov LDH-1 až LDH-5, ktoré sa líšia zložením svojich podjednotiek. Pretože je koncentrácia LDH v tkanivách 500 krát vyššia než v plazme, poškodenie aj malej časti tkaniva môže viesť k významnému vzostupu aktivity LDH v sére. Hlavný význam LDH teda spočíva v zistení menšieho poškodenia tkaniva. Vysoké špecifické aktivity enzýmu sa nachádzajú v pečeni, srdcovom svale, kostrovom svale, obličkách a erytrocytoch. Infarkt myokardu je obvykle spojený s 3-4-násobným zvýšením celkovej LDH; k podobnému vzostupu LDH môže dôjsť pri myokarditíde, srdcových arytmiách, po elektrickej kardioverzii a po náhrade chlopne. Po náhrade chlopne protézou existuje tesná korelácia medzi hladinou LDH a skrátenou dobou prežitia erytrocytov. Zistenie LDH je teda spoľahlivou metódou na kvantifikáciu miery hemolýzy. Zvýšenie aktivity LDH je pozorované pri poškodení pečene, ale toto zvýšenie nebýva tak vysoké, ako býva zvýšenie aminotransferáz. Zvýšenie je obzvlášť vysoké (desaťnásobok horného limitu normálu) pri toxickej hepatitíde so žltačkou; trochu nižšie hodnoty bývajú pozorované pri vírovej hepatitíde a infekčnej mononukleóze. Pomer LDH/AST sa môže použiť na rozlíšenie medzi prehepatálnou žltačkou spôsobenou hemolýzou alebo dyserytropoézou pri pečeňovej žltačke. Pri svalovej dystrofii typu Duchenne sú zvýšené hodnoty LDH nachádzané roky pred objavením sa klinických symptómov a v priebehu choroby sa môže aktivita zväčšiť približne 5-krát. Zvýšené hodnoty LDH môžu byť prítomné pri spinálnej svalovej atrofii Aran-Duchenne a Kugelberg-Welander, dermatomyozitíde, polymyozitíde a následkom intenzívneho telesného cvičenia. Medzi ostatné choroby, ktoré môžu spôsobiť zvýšenú aktivitu LDH, patrí infarkt obličky, chronické ochorenie glomerúl, šok, pľúcna embólia/infarkt a hemolytická a megaloblastická anémia.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma

Pohlavie Vek Hodnota
Muži 2 r. 3,0 – 7,2 μkat/L
12 r. 1,83 – 4,92 μkat/L
99 r. < 4,12 μkat/L
Ženy 2 r. 3,0 – 7,2 μkat/L
12 r. 1,83 – 4,92 μkat/L
99 r. < 4,13 μkat/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

Sérum

  • ikterita – Interferencia menšia než 3 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 3% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Laktátdehydrogenáza všetky odbornosti 001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 019, 020, 025, 031, 043, 047, 049, 060, 062, 064, 104, 153, 155, 319, 322, 323, 329, 332, 591 všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X28 03 Enzyme

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia