P anorganický v sére

Klinický význam:

V plazme a sére väčšina fosfátu existuje v anorganickej forme (Pi), asi 15 % je viazaných na proteín a zvyšok je vo forme komplexov a vo voľnej forme. Koncentrácie fosfátu v sére závisia od stravy a zmeny vylučovania hormónov, ako napr. PTH. Vnútrobunkovo sa fosfát vyskytuje hlavne ako organický fosfát, no malá ale mimoriadne dôležitá frakcia existuje ako anorganický fosfát, ktorý sa vzhľadom na to, že ide o substrát pre oxidačnú fosforyláciu, zúčastňuje na reakciách spojených s tvorbou metabolickej energie. Asi 85 % mimobunkového fosfátu sa vyskytuje vo forme Pi ako hydroxyapatit, a takto hrá významnú úlohu v štruktúre kostí. Hypofosfatémia (spotrebovanie fosfátu) je relatívne častá u hospitalizovaných pacientov a zistila sa až u 30 % pacientov na chirurgii. Hypofosfatémia je spôsobená zníženým príjmom alebo absorpciou fosfátu vyskytujúcich sa napr. pri nedostatku vitamínu D, malabsorpcii, použití perorálnych liekov viažucich fosfát a primárnom nadbytku PTH, zvýšeným vylučovaním, ktoré sa vyskytuje pri sekundárnom nadbytku PTH, po transplantácii obličky a opätovnom príjme potravy u vyhladovaných pacientov a redistribúciou fosfátu, napr. nadmernou výživou, pri regenerácii z diabetickej ketoacidózy a respiračnej alkalóze. Hyperfosfatémia je spôsobená zvýšeným príjmom, vyskytujúcim sa napr. pri vnútrožilovej terapii a výplachu fosfátov, zníženým vylučovaním, napr. pri akútnom alebo chronickom zlyhávaní obličiek, nízkym PTH alebo pri rezistencii na PTH a toxicite vitamínu D, a redistribúciou fosfátu, s ktorou sa môžeme stretnúť pri lýze nádorov, rabdomyolýze a pri úpale.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
Dospelí 0,81 – 1,45 mmol/L
Deti 1,29 – 2,26 mmol/L

Moč
12,9 – 42,0 mmol/d

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom
Moč – Plastová skúmavka

Interferencie:

Sérum

  • hemolýza – Interferencia menej než 10% až do 3,5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia ako 3% až do 40 mg/dL alebo 684 μmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 10% až do 800mg/dL Intralipidu

Moč

  • ikterita -Interferencia menej než 5 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/Lbilirubínu
  • hemolýza – Interferencia menej než 5 % až do 5 g/L hemoglobínu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Fosfor všetky odbornosti všetky odbornosti všetky odbornosti

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

4 dni

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X22 03 Metabolite

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
1,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia