CYFRA 21-1

Klinický význam:

Cytokeratíny sú štrukturálne proteíny, predstavujúce podjednotky filamentov medzibunkového priestoru. Doteraz bolo rozpoznaných 20 cytokeratínov. Cyfra 21-1, ktorý je fragmentom cytokeratínu 19, je tým najvýznamnejším. Intaktné cytokeratínové polypeptidy sú zle rozpustné, ale rozpustné fragmenty ako Cyfra 21-1 sú často uvoľňované do krvi pacientov s karcinómom a možno ich detekovať v sére. Aj keď je exprimovaný v rôznych orgánoch, jeho hlavný výskyt je v pľúcach. Cyfru 21-1 možno považovať za biomarker voľby na nemalobunkový karcinóm pľúc (predovšetkým pre podtypy spinocelulárneho a veľkobunkového karcinómu).
Pri adenokarcinóme pľúc bola ako najužitočnejšia zistená kombinácia Cyfra 21-1a karcinoembryonálneho antigénu (CEA). Hlavnou indikáciou pre Cyfra 21-1 je monitorovanie vývoja NSCLC. Úspešnú liečbu sprevádza prudký pokles hladín v sére na normálne rozmedzia.
Zvýšené hladiny Cyfra 21-1 boli tiež popísané u nemalígnych ochorení (tj. zápal pľúc, sepsa)a renálna dysfunkcia. V prípade vysokých hladín Cyfra 21-1, ktoré nezodpovedajú diagnostickému a klinickému popisu pacienta, by sa malo prihliadnuť na vyhodnotenie renálnejfunkcie (tj. meraním hladín kreatinínu v sére)

Referenčné hodnoty:

0,0 – 3,3 ug/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1112 µmol/L alebo < 65 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0,93 mmol/L nebo ≤ 1,5 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL), biotínom (< 205 nmol/L alebo < 50 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
CYFRA 21-1 001; 003; 009; 010; 012; 014; 019; 037; 043; 047; 060; 063; 114; 156; 229; 319; 322; 329; 350; 591 001, 003, 009, 010, 012, 014, 017, 019, 025, 031, 037, 043, 047, 060, 063, 107, 109, 114, 156, 163, 216, 219, 229, 319, 322, 329, 350, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie CYFRA 21-1, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
18,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia