ROMA index

ROMA index zahŕňa onkomarker CA125 a  ľudský epididymálny proteín 4 (HE4) a stav menopauzy na zaradenie žien s adnexálnou masou do skupiny s vysokým alebo nízkym rizikom nálezu malignity vaječníkov. ROMA je indikovaný u žien, ktoré spĺňajú tieto kritériá: sú staršie ako 18 rokov, majú adnexálnu masu, pre ktorú sa plánuje chirurgický zákrok, a ešte neboli odoslané k onkológovi. ROMA sa musí interpretovať v spojení s klinickým a rádiologickým posúdením.

U žien pred menopauzou znamená hodnota algoritmu rizika malignity vaječníkov (ROMA) 1,14 alebo vyššia vysoké riziko nálezu epiteliálneho karcinómu vaječníkov, zatiaľ čo hodnota ROMA nižšia ako 1,14 znamená nízke riziko nálezu epiteliálneho karcinómu vaječníkov pri operácii.

U žien po menopauze hodnota ROMA 2,99 alebo vyššia znamená vysoké riziko nálezu epiteliálneho karcinómu vaječníkov, zatiaľ čo hodnota ROMA nižšia ako 2,99 znamená nízke riziko nálezu epiteliálneho karcinómu vaječníkov pri operácii.

Použitie týchto hraničných hodnôt poskytuje 75 % špecificitu a 84 % senzitivitu u pacientok s epiteliálnym karcinómom vaječníkov v štádiu I-IV.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
36,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia