Retikulocyty

Klinický význam:

Retikulocyty predstavujú predposledný vývojový stupeň v diferenciácii červenej krvnej rady. Sú to bezjadrové bunky, ktoré ešte obsahujú zvyšky niektorých bunkových organel, ktorých sa postupne zbavujú, nadobúdajú bikonkávny tvar a menia sa v erytrocyty.
V periférnej krvi predstavujú 0,5–1,5 % z celkového počtu erytrocytov. Ich počet sa zvyšuje pri zvýšení krvotvorby, napr. pri krvácaní alebo hemopoézu-stimulačnej liečbe.
Naopak, ich znížená tvorba sa vyskytuje pri útlme krvotvorby, napr, pri aplastickej anémii alebo dedičných poruchách erytrocytov membrány.

Referenčné hodnoty:

0,5-1,5 %

Pokyny na odber:

Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia