HOMOCYSTEÍN

Klinický význam:

Homocysteín (HCY) je aminokyselina obsahujúca tiol, ktorá sa vytvára pri medzibunkovej demetylácii metionínu. Homocysteín sa exportuje do plazmy, kde obieha väčšinou vo svojej oxidovanej forme viazaný na plazmové proteíny ako zmes proteínu-HCY disulfidu s albumínom (proteín-SS-HCY). Prítomné sú menšie množstvá redukovaného homocysteínu a disulfidu homocysteínu (HCY-SS-HCY). Celkový homocysteín (tHCY) predstavuje súčet všetkých druhov HCY, ktoré sa nachádzajú v sére alebo plazme (voľné a viazané na proteín). Homocysteín sa metabolizuje buď na cysteín alebo metionín. V transsulfuračnej ceste vitamínu B6 je homocysteín ireverzibilne katabolizovaný na cysteín. Prevažná časť homocysteínu sa remetyluje na metionín, najmä prostredníctvom folátov a kobalamín dependentného enzýmu metionínsyntázy. Keď sú tieto reakcie poškodené, homocysteín sa akumuluje a vylučuje do krvi. Silno zvýšené koncentrácie celkového homocysteínu sa objavujú u pacientov s homocysteínúriou, čo je vzácna genetická porucha enzýmov podieľajúcich sa na metabolizme homocysteínu. U pacientov s homocysteínúriou sa prejavuje mentálna retardácia, predčasná artérioskleróza a artériálny a venózny tromboembolizmus. Boli zistené aj menej závažné genetické poruchy, ktoré spôsobujú mierne zvýšené hladiny celkového homocysteínu. Epidemiologické štúdie skúmali vzťah medzi zvýšenými hladinami homocysteínu a kardiovaskulárnymi chorobami (CVD). Metaanalýza 27 z týchto štúdií zahrnujúcich viac ako 4 000 pacientov odhadla, že zvýšenie celkového homocysteínu o 5 μmol/l bolo spojené s pravdepodobnosťou výskytu koronárnej choroby srdca (CAD) (95 % interval spoľahlivosti [IS], 1,4 až 1,7 pre mužov a 1,8 (95 % IS 1,3 až 1,9) pre ženy; pravdepodobnosť cerebrovaskulárneho ochorenia bola 1,5 (95 % IS 1,3 až 1,9). Riziko spojené so zvýšením celkového homocysteínu o 5 μmol/l bolo rovnaké ako riziko spojené so zvýšením cholesterolu o 0,5 mmol/dl (20 mg/dl). Taktiež sa prejavila silná súvislosť s ochorením periférnych artérií. Hyperhomocysteinémia, zvýšené hladiny homocysteínu, možno dávať do súvislosti so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení (CVD). Existuje tiež veľký počet publikovaných správ o prospektívnych štúdiách, ktoré skúmali vzťah medzi hyperhomocysteinémiou a rizikom CVD u mužov a žien, ktorí boli spočiatku zdraví. Konečné výsledky sa zakladali na kardiovaskulárnej príhode, ako napríklad infarkt myokardu, mŕtvica, CAD alebo úmrtí. Výsledky jedenástich z týchto vnorených prípadových kontrolných štúdií, ktoré preveroval Cattaneo, boli dvojznačné, keď päť štúdií súvislosť s rizikom potvrdzovalo a šesť nie. Neskôr boli hladiny homocysteínu stanovované v prospektívnej štúdii postmenopauzálnych žien, ktoré sa zúčastnili Women’s Health Study. Na homocysteín boli testované vzorky od 122 žien, u ktorých následne došlo k vzniku kardiovaskulárnych príhod, a porovnávané s kontrolnou skupinou 244 žien, ktorým sa rovnali jednak vekom ako aj fajčením. Ženy v kontrolnej skupine v priebehu trojročného sledovacieho obdobia neboli onemocnením postihnuté. Výsledky preukázali, že u postmenopauzálnych žien, u ktorých došlo ku kardiovaskulárnym príhodám, boli východiskové hladiny homocysteínu signifikantne vyššie. Ženy s hladinami v najvyššom kvartile boli vystavené dvojnásobnému riziku akejkoľvek kardiovaskulárnej príhody. Bolo preukázané, že zvýšené východiskové hladiny predstavujú nezávislý rizikový faktor. Hladiny homocysteínu boli taktiež stanovované u 1 933 starších mužov a žien pre kohortu Framingham Heart Study a preukázalo sa, že zvýšené hladiny homocysteínu sú nezávisle spojené so zvýšenými mierami všeobecnej úmrtnosti a úmrtnosti na CVD. U pacientov s chronickým ochorením obličiek sa prejavovala nadmerná morbidita a mortalita spôsobená artériosklerotickou CVD. U týchto pacientov sa často objavujú nálezy zvýšenej koncentrácie homocysteínu v krvi. Hoci týmto pacientom chýbajú vitamíny podieľajúce sa na metabolizme homocysteínu, zvýšené hladiny HCY sú hlavne spôsobené zhoršeným odbúravaním HCY obličkami z krvi. Metabolizmus HCY môžu narušovať liečivá ako metotrexát, karbamazepín, fenytoín, oxid dusný a 6-azauridín triacetát a môžu zvyšovať hladiny HCY.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
60R 5 – 15  μmol/L
99 R 5 – 20 μmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Bilirubín –  20mg/dL menej ako 10% interferencia
Hemoglobín – 500mg/dL menej ako 10% interferencia
Triglyceridy – 500mg/dL menej ako 10% intereferencia

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Homocysteín 001; 004; 007; 009; 031; 049; 050; 060; 062; 104; 153; 155; 216; 329 001, 004, 007, 009, 018, 031, 049, 050, 056, 060, 062, 153, 155, 216, 219, 329 001; 004; 007; 009; 031; 049; 050; 060; 062; 153; 155; 216; 329

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Axis-Shield Liquid Stable (LS) 2-Part Homocysteine Assay

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
16,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia