Cholinesteráza

Klinický význam:

Cholínesteráza je zodpovedná za rýchlu hydrolýzu acetylcholínu uvoľneného na nervových zakončeniach na sprostredkovanie prenosu nervového impulzu cez synapsu. Degradácia acetylcholínu je nevyhnutná na depolarizáciu nervu, aby mohol podstúpiť repolarizáciu pri ďalšom prenose impulzu. Hladiny cholínesterázy v sére sú užitočné ako indikátor otravy insekticídmi, na detekciu pacientov s atypickými formami enzýmov a ako test fungovania pečene. Cholínesteráza je kompetitívne inhibovaná alkaloidmi prostigmínom a fyzostigmínom. Aktivita cholínesterázy je tiež inhibovaná organickými zlúčeninami fosforu vrátane paratiónu, sarínu a tetraetylpyrofosfátu, chemikáliami, ktoré môžu byť inhalované alebo absorbované pracovníkmi v poľnohospodárstve alebo v priemysle organickej chémie. Cholínesterázu inhibuje široké spektrum iných zlúčenín vrátane morfínu, chinínu, terciárnych amínov, fenotiazínov, pyrofosfátov, žlčových kyselín, citrátu, fluoridu a borátu. Ak sa vstrebá dostatok materiálu na inaktiváciu všetkej cholínesterázy v nervovom tkanive, dôjde k úmrtiu. Na 40 % pokles aktivity cholínesterázy v sére dochádza pred objavením sa prvých symptómov a je potrebný 80 % pokles, aby sa objavili prvé neuromuskulárne účinky. Hodnoty enzymatickej aktivity blízke nule vyžadujú okamžité liečenie pacienta enzymatickými regulátormi napríklad pyridín-2-aldoxímom. U pacientov s nízkymi hodnotami alebo slabo aktívnou cholínesterázou môže dôjsť k intervalom dlhšie trvajúceho zastavenia dychu po podaní sukcinyldicholínu (suxametónia). Citlivosť na sukcinyldicholín závisí od fenotypu pacienta a odporúča sa predoperačný skríning na identifikáciu pacientov, u ktorých by mohlo dôjsť ku komplikáciám. V týchto prípadoch môžu byť pacienti charakterizovaní meraním aktivity cholínesterázy v sére navyše ku výpočtu inhibície enzymatickej aktivity voči špecifickým substrátom v prítomnosti dibukaínu alebo fluoridu. Meranie aktivity sérovej cholínesterázy môže byť použité ako miera syntetickej kapacity pečene. Pri akútnej hepatitíde dochádza k 30 – 50 % poklesu hodnôt, pri pokročilej cirhóze a metastatickej karcinomatózy pečene k 50 – 70 % poklesu. Zvýšené hladiny cholínesterázy sa môžu zistiť pri diabetes mellitus, ischemickej srdečnej chorobe, hyperliporoteinémii typu IV, Gilbertovom syndróme a pri pacientoch s Cynthiana variantou, dedičnou variantou, ktorá vede k 2 – 3 násobnému zvýšeniu cholínesterázy v porovnaní s normálom. Zvýšená aktivita cholínesterázy sa nepovažuje za klinicky významnú. Normálne hodnoty sa pozorujú pri chronickej hepatitíde, ľahkej cirhóze a obštrukčnej žltačke.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma Muži: 77 – 192 µkat/L Ženy:  65 – 180 µkat/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

  • hemolýza – Interferencia menej než 3% až do 5g/L hemoglobínu
  • ikterita – Interferencia menšia než 10 % až do 40 mg/dL alebo 684 µmol/L bilirubínu
  • lipémia – Interferencia menej než 5% až do 1000mg/dL Intralipidu

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Cholínesteráza 001; 002; 006; 007; 008; 019; 020; 025; 031; 032; 048; 060; 216; 331; 329; 323 001; 002; 006; 007; 008; 019; 020; 025; 031; 032; 048; 060; 216; 331; 329; 323 001; 002; 006; 007; 008; 019; 020; 025; 031; 032; 048; 060; 216; 331; 329; 323

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie BLOSR6X14 02 Enzyme

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
2,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia