Pneumocystis jirovecii /carinii PCR

Materiál:
bronchoalveolárna laváž, sputum, stery, tkanivo

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
Pneumocystická pneumonia je forma pneumónie spôsobená kvasinkou Pneumocystis jirovecii.
P. jirovecii je jedným z mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobovať život ohrozujúce oportúnne, infekcie u HIV pozitívnych pacientov. Presná diagnóza vyžaduje prístup k modernej lekárskej starostlivosti.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
45,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Spútum

Ďalšie vyšetrenia