AFP

Klinický význam:

Alfa 1 fetoproteín (AFP), albumínu podobný glykoproteín s molekulovou hmotnosťou cca 70 kDa, je vytváraný v žĺtkovom váčku nediferencovaných pečeňových buniek a vo fetálnom gastrointestinálnom trakte. Nádory, ktoré syntetizujú AFP sú najmä germinálne nádory
neseminomového typu (NSGCT), endodermálny sínusový nádor a hepatocelulárny karcinóm (HCC). AFP je navyše dôležitou súčasťou pre odhad rizika trizomie 21 v 2. trimestri tehotenstva spolu s hCG + β a ďalšími parametrami.

Testikulárny karcinóm

Dôsledné monitorovanie sérových nádorových markerov, ako sú napr. AFP a ľudský choriogonadotropín (hCG), je nevyhnutné pre riadenie liečby pacientov s nádormi zárodočných buniek (GCT), keďže tieto markery sú dôležité pre diagnostiku, odhad prognózy, monitorovanie odpovede na liečbu a detekciu včasného relapsu. HCG a AFP sú navyše dôležitými parametrami pre odhad prežitia u pacientov s pokročilými nádormi zo skupiny NSGCT, ktoré odporúča stanovovať pri liečbe týchto pacientov organizácia Národná akadémia klinickej biochémie (National Academy of Clinical Biochemistry).

Hepatocelulárny karcinóm

Hepatocelulárny karcinóm je často dôsledkom pokročilej fázy ochorenia pečene a môže sa vyvinúť u pacientov s cirhózou. Výrazne zvýšené hodnoty AFP môžu indikovať primárny hepatocelulárny karcinóm a bolo preukázané, že hladiny AFP rastú s veľkosťou nádoru.
Viac ako 70-80% pacientov s primárnym hepatocelulárnym karcinómom má zvýšené hladiny sérového AFP. Rastúca hladina naznačuje progresiu nádoru alebo recidívu po resekcii pečene alebo terapeutickom zákroku. Keďže hodnoty AFP môžu tiež narastať pri regenerácii pečene, mierne zvýšené hodnoty možno nájsť pri cirhóze pečene spôsobenej alkoholom a akútnej
vírusovej hepatitíde.

Trizomia 21

Zvýšená koncentrácia AFP v sére matky alebo počas tehotenstva môže indikovať spina bifida a anencefáliu. Stanovenie AFP je prínosné pri odhadovaní rizika trizomie 21 (Downov syndróm) v 2. trimestri tehotenstva spolu s hCG + β a ďalšími parametrami, akými je presné stanovenie gestačného veku a hmotnosti matky. V tehotenstve ovplyvnenom trizómiou 21 je koncentrácia AFP v sére matky znížená, zatiaľ čo koncentrácia hCG + β v sére matky je pribl. 2x väčšia ako hodnota normálneho mediánu. Riziko tehotenstva ovplyvneného trizómiou 21 v druhom trimestri je možné vypočítať vhodným softvérom (pozri „Potrebný materiál, ale nedodávaný“)
použitím algoritmu podľa Cuckla a kol. a jednotlivých parametrov špecifických pre stanovenie.

Referenčné hodnoty:

0,0 – 5,8 kIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1112 µmol/L alebo < 65 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <1,4 mmol/L nebo ≤ 2,2 g/dL) lipémiou (Intralipid < 1500 mg/dL), biotínom (< 246 nmol/L alebo < 60 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
AFP 001; 002; 003; 006; 007; 008; 009; 010; 012; 019; 025; 031; 043; 047; 048; 051; 060; 062; 064; 107; 109; 130; 154; 156; 216; 222; 229; 289; 302; 319; 323; 329; 331; 332; 350; 591 001, 002, 007, 009, 010, 012, 017, 019, 031, 043, 047, 048, 051, 060, 062, 064, 107, 109, 130, 153, 154, 156, 216, 219, 222, 229, 319, 322, 329, 350, 591 001, 002, 010, 019, 216, 319, 222, 350, 591,

043, 048, 060, 047, 007, 107, 154, 051, 329; 012, 322,

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie AFP, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia