HE4

Ľudský epididymálny proteín 4  (HE4) je nový biomarker, ktorý sa v súčasnosti používa na diagnostiku zhubných nádorov vaječníkov. HE4 bol pôvodne izolovaný v nadsemenníku a mohol by zohrávať úlohu pri dozrievaní spermií. Tento biomarker je slabo exprimovaný v epiteliálnych tkanivách dýchacích a reprodukčných orgánov, ale je nadmerne exprimovaný v nádoroch vaječníkov, najmä v endometrioidnom karcinóme vaječníkov. Okrem toho sa zdá, že HE4 nie je tak silne exprimovaný v svetlobunkových karcinómoch vaječníkov ako v iných epiteliálnych karcinómoch vaječníkov. HE4 je nadmerne exprimovaný aj pri karcinóme endometria a ako taký môže byť účinný ako biomarker. Proteín HE4 sa meria v sére pomocou monoklonálnych protilátok 2H5 a 3D8 v ELISA teste. Test je užitočný na monitorovanie recidívy alebo progresie ochorenia u pacientok s epiteliálnym, ale nie mucinóznym alebo germinálnym karcinómom vaječníkov. HE4 bol začlenený do algoritmu s testom CA 125 a menopauzálnym stavom v tzv. ROMA indexe pri hodnotení pravdepodobnosti malignity u žien s adnexálnou masou na vaječníkoch.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
21,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia