D – Dimér

Klinický význam:

D-dimér je laboratórny parameter pre stanovenie aktivácie koagulácie. Zrazenina, ktorá vznikla v procese hemostázy, je postupne rozkladaná fibrinolytickým systémom. V tomto procese enzým plazmín štiepi fibrínové vlákna na jednoduchšie peptidy. Najmenším produktom degradácie sú práve D-diméry. Je zároveň reaktantom akútnej fázy (aktívne reaguje na zápalové zmeny/poškodenie), je špecifický ukazovateľ degradácie fibrínovej zrazeniny a nepriamy ukazovateľ tvorby zrazeniny. Za bežných podmienok D-diméry nie sú v krvi detekovateľné. Vytvárajú sa len pri zahájení procesu rozpúšťania krvnej zrazeniny. Používa sa na zistenie a monitorovanie hyperkoagulačných stavov (napr. pri hlbokej trombóze žíl, pľúcnej embólii, diseminovanej intravaskulárnej koagulácii). Pri hodnotení výsledku je najdôležitejšia ich negatívna prediktívna hodnota – negatívny výsledok výrazne znižuje pravdepodobnosť prítomnosti zrazeniny, naopak, pozitívny výsledok môže byť prejavom rôznych ochorení.

Referenčné hodnoty:

koncentrácia D-diméru < 0,25 mg/L alebo 0,5 mg/L FEU (fibrinogen equivalent units)

Pokyny na odber:

Plazma – Plastová skúmavka s Na-citrátom

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia