hs Troponín T

Klinický význam:

Troponín T (TnT) je zložkou kontraktilného aparátu priečne pruhovaného svalstva. Vzhľadom k vysokej tkanivovej špecifickosti je srdcový troponín T pre srdce špecifický a je vysoko citlivý marker poškodenia myokardu. Hladina TnT sa prudko zvyšuje po infarkte myokardu (AIM) a zvýšená hladina môže pretrvávať nasledujúce 2 týždne. Srdcový TnT je nezávislým prognostickým markerom s dobrou predikciou krátkodobého, strednodobého a dlhodobého výhľadu pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (AKS). Troponíny sú vylučované počas nekrózy myocytov, a hoci sú špecifické pre srdce nie sú špecifické len pre infarkt myokardu, preto sa pre odlíšenie akútneho a chronického zvýšenia TnT odporúča odber v sérii. Interpretácia výsledkov musí integrovať klinické vyšetrenie vrátane symptómov ischémie a zmien na EKG. Chronické zvýšenie koncentrácií je pozorované u klinicky slabších pacientov ako napr. u pacientov s ischemickým alebo neischemickým zlyhávaním srdca, pacientov s rôznymi formami kardiomyopatie, so zlyhávaním obličiek, sepsou a diabetom. Nízke hladiny TnT korelujú so závažnosťou ochorenia koronárnej tepny a slabým výsledkom nezávislým na hladinách natriuretického peptidu (NT-proBNP). Nízke koncentrácie troponínu T sú nezávislým znamením kardiovaskulárnych problémov vrátane opätovného výskytu fibrilácie predsiení. Poškodenie buniek srdcového svalu, ktoré vedie k zvýšeným koncentráciám TnT v krvi sa môže vyskytnúť aj v iných klinických prípadoch ako sú myokarditída, kontúzia srdca, pľúcna embólia alebo kardiotoxicita spôsobená liekmi.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma 3,0 – 14,0 ng/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 428 µmol/L alebo < 25 mg/dL) hemolýzou (Hb < 0.062 mmol/L alebo < 0,1 g/dL), lipémiou (Intralipid < 1500 mg/dL) , biotínom (< 82 nmol/L alebo < 20 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Troponín Ths 001; 004; 007; 008; 010; 013; 019; 020; 025; 032; 049; 060; 068; 069; 104; 155; 332; 341; 323 001, 003, 004, 007, 008, 010, 013, 019, 020, 025, 032, 049, 051, 060, 068, 069, 155, 332, 341 001; 004; 007; 010; 013; 019; 020; 025; 032; 049; 060; 068; 069; 155; 332; 341

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

1 deň

Zdroj:

Návod na použitie Troponin T hs, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
17,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia