β – CrossLaps/β – CTx

Klinický význam:

Imunostanovenie pre in vitro kvantitatívne meranie degradačných produktov kolagénu typu I v ľudskom sére a plazme. Kolagén typu I je dôležitou súčasťou kostnej matrice a jeho degradačné produkty sú najbežnejšími používanými markermi kostnej resorpcie. Počas normálneho metabolizmu kostí je zrelý kolagén typu I degradovaný a malé fragmenty prechádzajú do krvného obehu odkiaľ sú vylučované obličkami. Pri fyziologicky alebo patologicky zvýšenej resorpcii kostí ( napr. pri starobe alebo pri osteoporóze) je kolagén typu I vo zvýšenej norme degradovaný a zvýšenie je úmerné hladine fragmentov kolagénu v krvi. Hlavným stanovovaným fragmentom je βizomerizovaný C (karboxy)-terminálny telopeptid (βCTx) produkovaný hydrolýzou osteoklastu kolagénu typu I. Zvýšené hladiny séra
C-terminálneho telopeptidu kolagénu typu I sa uvádza u pacientov so zvýšenou resorpciou kostí. Hladiny v sére sa vracajú k normálu počas antiresorpčnej liečby. Stanovenie C- terminálneho telopeptidu v sére je odporúčané pre monitorovanie úspešnosti antiresorpčnej liečby pri osteoporóze alebo iných chorobách kostí.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma
Muži: 50R : 158 – 442 ng/L            Ženy:  premenopauzálne:  162 – 436 ng/L
70R : 104 – 504 ng/L                         postmenopauzálne: 330 – 728 ng/L
99R:  164 – 624 ng/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1112 µmol/L alebo < 65mg/dL) hemolýzou (Hb < 0.3 mmol/L alebo < 0,5 g/dL), lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL) , biotínom (< 123 nmol/L alebo <  30 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
β – Cross Laps 001; 007; 011; 045; 050; 060; 063; 064; 108; 153; 145 001, 007, 011, 045, 050, 060, 063, 064, 108, 153, 145 001; 007; 011; 045; 050; 060; 063; 064; 108; 153; 145

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

8 hodín

Zdroj:

Návod na použitie β-CrossLaps,Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
11,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia